Cần lure 3 đọt TAV Plus

670

Mô tả

Cần lure 3 đọt TAV Plus với 3 độ cứng (ML M và MH) mẫu 2020
cần 2,1m giá 670k
cần 2,4m giá 700k
X