Cần câu lure leo 2m1

350

Mô tả

Cần câu lure

Hiệu leo

Dài  2,1 m :350k

Tải mồi 5-15 g

X