cần cac-bon Ashino dòng Toyosawa

390

Mô tả

cần cac-bon Ashino dòng Toyosawa

2m7 :390k

sf 130-270

SECTIONS :2

LURE :20-60G

Line :12-25lbs

X